Råde kirkelige fellesråd > Menighetsrådet

Menighetsrådet

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligger den kirkelige myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved menighetsrådet og fellesrådet.

«Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i eller i medhold av lov at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller et annet organ» (Kirkeloven § 5 annet ledd).

Det er menigheten/soknet som er den grunnleggende enhet og rettssubjekt, men det er to organer som opptrer på vegne av denne grunnleggende enheten: Menighetsrådet og kirkelig fellesrådet.

Dette innebærer i hovedsak at virksomhetsansvar og forvaltningsansvar er delt på to organer. Dersom ikke kirkeloven eller gravferdsloven har gitt fellesrådet, eller et annet organ, myndighet innenfor et bestemt saksfelt, er det menighetsrådets ansvar. I kommuner med ett sokn ivaretar menighetsrådet både menighetsråds- og fellesrådsfunksjoner. Det er ca 150 slike ettsokns-kommuner.

Menighetsrådets ansvar kan utledes av Lov om Den norske kirke § 5 og § 9, av gudstjenestebøkene og av vedtak i Kirkemøtet.

En opplisting av oppgaver lagt til menighetsrådet vil se slik ut:Generelt virksomhetsansvar:
Vedta strategier og organisere aktiviteter knyttet til:

 • Menighetsbyggende virksomhet 
 • Gudstjenesteliv 
 • Dåps- og konfirmantundervisning 
 • Diakoni 
 • Kirkemusikalsk virksomhet som kor, konserter og annet sang- og musikkliv i menigheten. 
 • Barne- og ungdomsarbeid 
 • Besøkstjeneste
 • Frivillig arbeid, medarbeiderskap 
 • Forbruk og rettferd, miljøengasjement og samfunnsengasjement 
 • Bibelgrupper, samtalegrupper 
 • Informasjon, menighetsblad 
 • Misjon og evangelisering 
 • Økumenikk 
 • Barnehage etc. etc. 

Innenfor disse områdene står menighetsrådet forholdsvis fritt til selv å vedta hva det vil gjøre og hvilket omfang virksomheten skal ha.

Spesielle oppgaver nevnt i kirkeloven:

Dette gjelder oppgaver som menighetsrådet har av mer forvaltningsmessig art:

 • Bestemme hva kirkeofringene skal gå til 
 • Opprette stillinger som er finansiert med menighetsrådets egne midler (med fellesrådets godkjenning) 
 • Medvirke (avgi uttalelse) ved tilsetting av prest, prost og biskop 
 • Uttale seg om prestenes arbeidsfordeling 
 • Føre fortegnelse over kirkens inventar og utstyr 
 • Utleie av kirken 
 • Forberede og gi innstilling i saker til menighetsmøtet 
 • Forberede og gjennomføre valg av menighetsråd 
 • Avgi rapporter og lignende til kirkelige myndigheter (Departementet, Kirkemøtet, bispedømmerådet) 

Innenfor disse områdene må menighetsrådet følge bestemmelser og retningslinjer som er gitt i kirkeloven eller med hjemmel i kirkeloven.

Oppgaver i forbindelse med gudstjenester, hvor menighetsrådet avgjør (jf Gudstjenesteboken):

 • Bruken av alternativ musikk til enkeltledd 
 • Formene for lovsang 
 • Valg av tekstlesere 
 • Når og hvor ofring skal finne sted 
 • Hvilken form av Herrens bønn som skal benyttes 
 • Hvilken type vin som skal benyttes ved nattverd
 • Hvilken utdelingsmåte som skal benyttes ved nattverd 
 • Velger leke nattverd medhjelpere, etter forslag fra presten. Disse skal godkjennes av biskopen.  

 

 

Menighetsrådet:

Reidun Sørlie, leder, e-post   

Anne Kristin Melby, nestleder, e-post

Heidi Solberg, medlem, e-post                             

Kristin Tollefsen, medlem, e-post                                                                    

Kai Kinn, medlem, e-post                                                                                                                                   

Alexander Aasberg, medlem, e-post                                                                                             

Kirsten Kvame,medlem, e-post                                                                                                              

Kolbjørn Moskvil  medlem, e-post                                           

Arne-Leon Risholm,  medlem, e-post

Vara:

Erling Mossik, 1. vara, e-post                                                                                           

Stine Fuglevik, 2. vara, e-post                                                           

Ingvar Lyche, 3. vara, e-post                                                                                             

Kari-Mette Sundby, 4. vara, e-post                                                                   

Truls Tveitdal, 5. vara, e-post